PDA

View Full Version : پارس توشه


رفعتي
April 20th, 2004, 18:37
دوستان سهم سرمايه گذاري پارس توشه را بشما معرفي ميكنم اينشركت قبل از انقلاب با نام سرمايه گذاري پارس توشيبا در بورس فعال بوده ودر حال حاضر عمده سهام آن در دست كاركنان است كه اغلب در قيمت ۵۰۰تومان فروشنده هستند epsاينشركت در۲۸/۱۲/۸۲از۶۰تومان به ۱۲۰تومان افزايش داشه است وقيمت فعلي ان ۴۰۰تومان است كل سهام ان حدود ۳۰ميليارد ارزش دارد ولي از فروش سبد سهام آنشركت بيش از ۱۰۰ميليارد تومان حاصل ميشود .در حال حاضر قيمت براي خريد ايده ال ميباشد.والبته صف ۲۰نفره اي وجود دادرد كه با اندكي افزايش قيمت كاركنان تشويق بفروش خواهند شد با خريد ۳۰درصد سهام توسط گروهي متحد امكان در دست گرفتن هيپت مديره وجود دارد .

دريا
May 10th, 2004, 13:25
شنيده ام ظاهرا درخواست ۱۰۰درصد افزايش سرمايه داده شده كه به احتمال زياد تا تيرماه انجام خواهد شد . اميدوارم صحت داشته باشد.