PDA

View Full Version : مزاياي تشكيل سبد سهام


Reza
April 20th, 2004, 14:47
پس از مباحث بسيار زياد كارشناسي و اعلام نظر گروه‌هاي مختلف كاري طبق اعلام دبيركل محترم سازمان بورس در جرايد آيين نامه تشكيل سبد اوراق بهادار مصوبه هيأت مديره سازمان بورس پس از تأييد نهايي توسط شوراي بورس احتمالا از ارديبهشت ماه سال جاري به اجرا درخواهد آمد.

بدليل عدم اطلاع بسياري از مردم و سرمايه‌گذاران از سبد سهام و سوالات بسيار زيادي كه به عنوان كارگزار بورس از اينجانب به عمل مي‌آمد لازم ديدم بطور ساده و قابل فهم مطالبي دراين مورد بنويسيم كه اميدوارم باعث روشن شدن بسياري از ابهامات گردد.

تعداد زيادي از مردم علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در بورس هستند كه به دليل عدم دانش مالي قادر به تجزيه و تحليل مشخصي از شركت‌ها نيستند ولذا به علت ريسك موجود در بازار اقدامي درجهت سرمايه‌گذاري نمي‌نمايند.

راه اندازي سبدهاي سهام طيف بسيار گسترده‌اي از مردم را قادر به سرمايه‌گذاري و حضور در بورس خواهد نمود چون انتخاب دارايي‌هاي موجود در سبد توسط متخصصين صورت مي‌پذيرد و اين متخصصين هم توسط افراد حرفه‌اي ديگر مداوم كنترل مي‌گردند و در نتيجه يكي از مشكلات عمده طبقه متوسطي كه خواهان خريد سهام مي‌باشند و به علت عدم اطلاع خواهان خريد تك سهم به علت ريسك بالاي آن نمي‌باشند حل خواهد شد.

بطور بسيار خلاصه مي‌توان گفت كه بانكي عامل به عنوان امين مجموعه‌اي از سهام مختلف قابل معامله دربورس و يا اوراق مشاركت قانوني را خريداري ويك سبد يا مجموعه يا پرتفوليو را از آنها تشكيل خواهد داد و سپس برگه‌هاي قابل معامله‌اي را كه نشان دهنده درصد مالكيتي معين از اين مجموعه است را براي فروش ارائه خواهد نمود.

مزاياي خريد اين برگه‌ها به جاي تك سهم بطور كلي در اينست كه افزايش قيمت هر سهمي از مجموعه كاهش قيمت سهم ديگري از همان مجموعه را جبران كرده و ريسك خريدار برگه را به شدت كاهش خواهد داد و در نتيجه درصد بيشتري از مردم عادي ريسك گريز جذب بازار سرمايه خواهند شد قيمت برگه‌هاي مذكور همه روزه براساس نرخ بازار درتابلويي جداگانه تعيين مي‌شود.

به نظر من تفاوت عمده مابين سبد سهام و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به شرح زير مي‌باشد:

1- پرتفوي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مجموعه‌اي از سهام شركت‌هاي بورسي وغيربورسي است در حالي كه سبد سهام فقط از سهام شركت‌هاي بورسي است. (البته در هر مورد اوراق مشاركت هم مي‌تواند باشد)

2- پرتفوي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در هر روز مي‌تواند تغيير كند و تعدادي از آنها فروش رفته و تعداد ديگري خريداري شوند در حاليكه در برخي از سبدهاي سهام، پرتفوي از شروع تا انحلال ثابت وغير قابل تغيير است.

3- درقيمت گذاري برگه‌هاي سبد سهام ارزش روز سبد بطور كاملا شفاف ملاك اصلي است و براي مالك برگه‌‌هاي تغييرات اين ارزش بطور روزانه كاملا ملموس است درحاليكه در سهام شركت‌‌هاي سرمايه‌گذاري اينطور نيست.

4- براي اداره شركت‌هاي سرمايه‌گذاري هزينه‌هاي زيادي ازمحل عايدات پرداخت مي‌شود در حاليكه سبد سهام مسائل بوروكراسي و هزينه‌هاي زياد ندارد.

5- سوابق و شخصيت مديران سبد‌هاي مختلف كاملا روشن به اطلاع عموم مي‌رسد و سرمايه‌گذاران قبل از خريد برگه‌ها از آن آگاهي يافته و حق انتخاب خواهند داشت.

با توجه به مقدمه مذكور موارد مهمي كه به نظرم مي‌رسد را به طور خلاصه شرح مي‌دهم:

امين ومدير سبد اوراق بهادار
براي تشكيل يك سبد اوراق بهادار لازم است ابتدا يكي از بانك‌هاي كشور به عنوان امين سبد( كه كليه دارايي‌هاي متعلق به سبد نزد او و به امانت نگهداري مي‌شود) يك شخصيت حقوقي را به عنوان مديرسبد انتخاب و براي اداره سبد قرارداد لازم را منعقد نمايد ضمنا امين لازم است با يك مؤسسه حسابرسي معتمد بورس نيز قرارداد حسابرسي جهت كنترل وحسابرسي سبد منعقد نمايد. چون لازم است گزارش‌هاي عملكرد حسابرسي شده سبد بطور منظم در هر سه ماه منتشر گردد.

پس از مقدمات فوق و تعيين سرمايه لازم از طرف امين مدير سبد اقدام به انتخاب و خريد دارايي‌هاي مالي متشكل از كليه اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادر و اوراق مشاركت قانوني و داراي مجوز از مراجع ذيربط نموده و يا مبالغي را به صورت انواع سپرده نزد بانك‌‌ها و مؤسسات اعتباري كشور ( مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي) توزيع مي‌نمايد.

لازم به ذكر است كه ميزان هرسهم به قيمت روز در هر سبد نبايد بيش از 5 درصد ارزش هر سبد در هر زمان باشد و همزمان نبايد بيشتر از 7 درصد ارزش روز سهام شركت سرمايه‌پذير باشد.

پس از انجام موارد فوق و تشكيل سبد، مديرسبد با ارائه سوابق مديريتي خود همراه با قرارداد امضا شده با امين سبد و اميدنامه حساب سبد( كه مشروح آن خواهد آمد) و ساير مدارك مورد نياز به هيأت پذيرش، پذيرش سبد در بورس اوراق بهادار تهران را تقاضا مي‌كند.

اميد نامه هر سبد متني است كه حاوي مطالب زير است:

(الف) شرحي از اهداف سبد

(ب) ميزان حداقل و حداكثر سرمايه‌گذاري ممكن هرفرد حقيقي

(ج) قيمت اسمي هربرگه مشاركت(هزار ريالي) و عمر حساب( 5 سال)

(د) اسامي و مشخصات كامل امين و مدير و درصد حق الزحمه آنان (حداكثر 15 درصد از كل سود حساب در طول عمر سبد) و نحوه برداشت آن

(ه) تاريخ پذيرش سبد دربورس

(و) شرايط مربوط به عدم احراز سقف و يا مازاد واريزي در حساب پس از پذيرش سبد در بورس

عرضه سهام سبد به عموم
پس از انجام موارد فوق بانك نسبت به افتتاح حساب آن سبد اقدام و با انجام اقداماتي دوره ده روزه پذيرنويسي برگه‌هاي سبد را اعلام مي‌نمايد. عمر 5 ساله حساب هر سبد از ده روز پس از پايان مدت پذيره نويسي برگه‌هاي مشاركت شروع مي‌شود.

در اين دوره است كه سرمايه‌گذاران حقيقي علاقه‌مند، با مراجعه به بانك اقدام به خريد برگه‌هاي مشاركت 1000 ريالي به تعداد حداقل تا حداكثر تعيين شده در اميد نامه مي‌نمايند. لازم به ذكر است كه ارزش سبد دراين مالي برابر با خالص قيمت روز دارايي‌هاي زمان متعلق به سبد است كه به صورت ‌برگه‌هاي مشاركت 1000 ريالي عرضه مي‌شود. به طور مثال اگر فرضا در ابتداي تشكيل مبلغ 100 ميليارد ريال سهام خريداري شده و درتاريخ شروع دوره پذيره نويسي ارزش خالص روز آن برابر با 110 ميليارد ريال گرديده باشد تعداد برگه‌هاي مشاركت قابل فروش سبد تعداد 110 ميليون عدد خواهد بود.

لازم به ذكر است كه فقط اشخاص حقيقي مجاز به خريد اين بر‌گه‌ها مي‌باشند و هيچ شخصي نمي‌تواند بيش از 5 درصد برگه‌هاي مشاركت حساب را دراختيار داشته باشد، به جز در صورتي‌كه وجوه گردآوري شده پس از پايان دوره پذيرنويسي به حد نصاب لازم 50درصد نرسد امين مجاز به قبول سرمايه‌گذاري فقط يك شخص حقوقي حداكثر به ميزان 20 درصد كل مبلغ حساب سبد در هر زمان خواهد بود منوط به آنكه حداكثر سه ماه و با راه اندازي بازار ثانويه و با رعايت امكانات بازار، شخصيت حقوقي ياد شده نسبت به انتقال سرمايه‌گذاري خود به اشخاص حقيقي اقدام كند.

حساب سبد در صورتي مفتوح و عملياتي خواهد شد كه حداقل 50درصد وجوه پيش‌بيني شده به عنوان سقف حساب توسط سرمايه‌گذاران تاديه شود.

شروع معاملات سهام سبد در بورس و قيمت‌گذاري آنها

بورس اوراق بهادار تهران پس از اطمينان از تشكيل سبد ورعايت شرايط هيأت پذيرش، معاملات ثانويه برگه‌هاي مشاركت اين حساب‌ها را انجام مي‌دهد و با تشخيص نماد خاصي به نام امين هرحساب سبد، امكان انجام معاملات آن را تسهيل مي‌نمايد.

قيمت برگه‌هاي مشاركت حساب در بورس تهران با مكانيزم عرضه وتقاضا تعيين مي‌شود وسقف قيمت هر برگه‌ در هر روز حداكثر به اضافه 102 درصد ارزش خالص دارايي‌هاي هربرگه‌ در روز قبل خواهد بود.

دستورالعمل تعيين قيمت حداكثر(سقف) برگه‌ها توسط هيأت مديره سازمان‌ بورس تهيه و تصويب خواهد شد و درمحاسبه ارزش خالص دارايي‌ها كليه مطالبات حساب از جمله مطالبات سود سهام محاسبه خواهد شد. قيمت كف برگه‌ها تابع شرايط بازار ومكانيزم عرضه و تقاضا بوده و محدوديتي ندارد.

نظر به اينكه اضافه ارزش حاصل از سرمايه گذاري‌هاي انجام شده و ساير درآمدها فقط در پايان عمر سبد بين‌دارندگان اوراق مشاركت سبد تقسيم مي‌شود لذا آنان طي عمر سبد سودي دريافت نمي‌دارند و درصورت نياز به وجوه نقد مي‌توانند تعدادي از اوراق را به قيمت روز (كه تمام اضافه ارز‌ش‌ها درقيمت آن مستقر است) بفروشند.

هزينه‌‌هاي مورد قبول سبد
در مورد هزينه‌هاي قابل قبول هرسبد( كه فقط 5 مورد مي‌باشد) ذكر موارد زير لازم به نظر مي‌رسد:

1- همانطوري كه ذكر شد درصد حق الزحمه امين و مدير حداكثر 15 درصد از كل سود حساب درطول عمر سبد است لذا در صورتي كه سودي عايد سهامداران نشود حق الزحمه برابر با صفرريال خواهد بود و چنانچه مبالغي قبلا به صورت علي‌الحساب دريافت شده باشد بايد عودت داشته شود و لذا ملاحظه مي‌شود كه سود امين ومدير درارتباط كامل با سود سبد است و اين موضوع باعث مي‌شود كه مديران هرسبد هم جهت درآمد بيشتر و هم از نظر اعتباري سعي نمايند تا حداكثر سود عايد شود.

2- هزينه‌ حسابرسي كه طبق عرف و با توجه به حجم عمليات سبد توسط حسابرسان رسمي قسم خورده انجام مي‌شود.

3- هزينه‌هاي انجام معاملات دربورس از قبيل حق الزحمه كارگزاران و ماليات وساير حقوق قابل پرداخت كه نرخ‌هاي آن كاملا معلوم وقانوني است.

4- هزينه‌هاي چاپ وانتشار اميد نامه كه مي‌بايد سقف ريالي آن در اميدنامه ذكر شود.

5- هزينه‌هاي تبليغات و اطلاع‌رساني در مورد سبد و عملكرد آن جهت استفاده سرمايه‌گذاران كه سقف ريالي آن نيز بايد در اميدنامه ذكر شود.

مورد قابل توجه اينكه جمع هزينه‌هاي مندرج در بندهاي 4و5 حداكثر نبايد ازيك درصد كل ارزش اسمي حساب تجاوز كند و هرگونه هزينه ديگري به جز موارد ذكر شده در بالا از محل كارمزد امين و مدير تأمين مي‌شود و ارتباطي به سرمايه‌گذاران ندارد.

ساير موارد
موارد ديگري كه قابل ذكرمي‌دانم به شرح زير مي‌باشد:

الف- همانطوري كه ذكر شد پس ازپذيرش هرسبد دربورس ، امين (بانك) حسابي را براي آن سبد افتتاح مي‌نمايد. كليه مبالغ نقدي دريافتي از محل فروش اوراق بهادار و يا اخذ سودهاي مختلف و غيره بايد به اين حساب (كه به نام امين است) واريز شود وهمچنين كليه مبالغ لازم جهت خريد اوراق بهادار و يا پرداخت هزينه و يا سود سرمايه‌گذاران و تسويه حساب‌ها در پايان عمر سبد بايد از اين حساب صورت پذيرد.

ب- كليه معاملات خريد و فروش اوراق بهادار در حساب سبد به نام امين و به دستور مدير انجام خواهد شد.

ج- هزينه‌هاي مربوط به حساب به دستور مدير انجام مي‌شود و مسووليت نهايي تسويه حساب نيز از طريق اختياراتي خواهد بود كه امين به مدير داده است.

د- حق الزحمه امين و مدير بعد از تأييد ارقام توسط حسابرس پرداخت خواهد شد.

ه – طي سه ماه پاياني عمر حساب، مدير موظف به نقد كردن تدريجي دارايي‌ها و آمادگي براي تسويه حساب با سرمايه‌گذاران خواهد بود و سهم آن عده ازسرمايه‌گذاراني كه براي وصول اصل وسود سرمايه خود مراجعه نكنند به نام خودشان نزد امين توديع خواهد شد.و فعاليت حساب وقتي متوقف محسوب مي‌شود كه عمليات مورد تأييد حسابرس قرار گرفته باشد.

شهرام شهميري- دنياي اقتصاد

دريا
May 11th, 2004, 14:20
ضمن تشكر از آقاي رضا براي آشنايي ديگر دوستان از اين موضوع به نظر مي رسد اين طرح اشكالاتي دارد كه لازم است اصلاح شود اگرچه جاي باز كردن همه اين مطالب نيست .
در كشورهاي خارجي (از جمله امريكا )قانون شركتهاي سرمايه گذاري (در مورد امريكا مصوب ۱۹۴۰) اين شركتها را يا به صورت يك شركت سهامي و يا تراست (يا صندوق) تعريف مي كند. اگرچه تعاريف در كشورها تفاوت هايي دارند ولي به طور خلاصه صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك (unit investment trust) كه در ابتدا يك سبد مشخصي از اوراق بهادار را به عنوان پرتفو اعلام مي كنند و اين تركيب مگر در شرايط خاصي هرگز تغيير نمي كند.در ازاء اين پرتفو تعدادي اوراق مشاع (unit) با ارزش يكسان منتشر وبه سرمايه گذار متناسب با ميزان سرايه وي داده مي شود . ارزش اين اوراق روزانه توسط ارزياب تعيين مي شود. با توجه به ثابت ماندن تركيب سبد مديريت پرتفو قوي براي اين صندوق ها وجود ندارد و امين آن اصولا يك بانك است كه مسيوليت نگه داري اوراق بهادار پرتفوو اسناد مربوطه - پرداخت سودهاي حاصله از اين سرمايه گذاري ها را به دارندگان اوراق -نظارت برصحت قيمت روز اوراق (NAV)و ... به عهده دارد .اصولا .اوراق خريداري شده به نام امين ثبت مي شود . امين طي قراردادي با مدير سبد اين مسيوليتها را به عهده مي گيرد ونقشي در ايجاد صندوق ندارد .بقيه فعاليتهاي مورد نياز صندوق نيز به صورت قراداد با اشخاص حقيقي و حقوقي صورت مي گيرد و لذا صندوق داراي تشكيلات دست وپاگير اداري نيست و اين هزينه ها به صورت در صدي از سود حاصله از پرتفو كسر ميشود .
....ادامه دارد

mojtaba
May 11th, 2004, 16:22
Originally posted by دريا@ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۳ @ ۰۱:۲۰ بعدازظهر
ضمن تشكر از آقاي رضا براي آشنايي ديگر دوستان از اين موضوع به نظر مي رسد اين طرح اشكالاتي دارد كه لازم است اصلاح شود اگرچه جاي باز كردن همه اين مطالب نيست .
در كشورهاي خارجي (از جمله امريكا )قانون شركتهاي سرمايه گذاري (در مورد امريكا مصوب ۱۹۴۰) اين شركتها را يا به صورت يك شركت سهامي و يا تراست (يا صندوق) تعريف مي كند. اگرچه تعاريف در كشورها تفاوت هايي دارند ولي به طور خلاصه صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك (unit investment trust) كه در ابتدا يك سبد مشخصي از اوراق بهادار را به عنوان پرتفو اعلام مي كنند و اين تركيب مگر در شرايط خاصي هرگز تغيير نمي كند.در ازاء اين پرتفو تعدادي اوراق مشاع (unit) با ارزش يكسان منتشر وبه سرمايه گذار متناسب با ميزان سرايه وي داده مي شود . ارزش اين اوراق روزانه توسط ارزياب تعيين مي شود. با توجه به ثابت ماندن تركيب سبد مديريت پرتفو قوي براي اين صندوق ها وجود ندارد و امين آن اصولا يك بانك است كه مسيوليت نگه داري اوراق بهادار پرتفوو اسناد مربوطه - پرداخت سودهاي حاصله از اين سرمايه گذاري ها را به دارندگان اوراق -نظارت برصحت قيمت روز اوراق (NAV)و ... به عهده دارد .اصولا .اوراق خريداري شده به نام امين ثبت مي شود . امين طي قراردادي با مدير سبد اين مسيوليتها را به عهده مي گيرد ونقشي در ايجاد صندوق ندارد .بقيه فعاليتهاي مورد نياز صندوق نيز به صورت قراداد با اشخاص حقيقي و حقوقي صورت مي گيرد و لذا صندوق داراي تشكيلات دست وپاگير اداري نيست و اين هزينه ها به صورت در صدي از سود حاصله از پرتفو كسر ميشود .
....ادامه دارد
ببخشيد شايد من كمي IQ ام پايين باشه ولي وقتي پورتفوي ثابت هست چرا من نوعي بايد بيام و شريك يك شركت شوم در حالي كه خودم مي‌تونم با پول خودم بر مبناي سبد يك شركت موفق يك سبد داشته باشم و مخارج اداري شركت را هم ندهم.

دريا
May 11th, 2004, 16:35
دوست عزيز مهم ترين ويژگي اين صندوق ها در اين است كه با سرمايه كم مي توانيم تركيب متنوعي از سهام مختلف را داشته باشيم و ريسك را كم كنيم . مثلا اگر من فقط ۲۰۰۰۰۰ تومان داشته باشم نمي توانم برم چند سهم با ضريب هم بستگهاي پايين براي كاهش ريسك سرمايه گذاري ام بخرم ولي مي توانم چند اوراق مشاع بخرم كه هر يك برگه آن تركيبي از اين سهام هاي مورد نظر من را داشته باشد . مثلا اگر سبد يك صندوق مشترك تشكيل شده باشد از 25٪ سهم صدرا و ۲۰ درصد سهم غدير و۳۰٪سهم ايران خودرو- ۱۵درصد سرمايه گذاري بيمه و ۱۰٪سفارس . آن گاه من با داشتن يك اوراق مشاع درواقع معادل 25٪ از يك سهم صدرا و ۲۰ درصد از يك سهم غدير و۳۰٪ از يك سهم ايران خودرو- ۱۵درصد از يك سهم سرمايه گذاري بيمه و ۱۰از يك سهم ٪سفارس را دارم . بعدا بيشتر توضيح خواهم داد اميدوارم توضيحم روشن باشد . در ضمن همان طور كه بعدا توضيح مي دهم شركته اي سرمايه گذاري كه خو دونوع هستند (closed end , open end) داراي پرتفو متغير هستند ومديريت قوي نياز دارند .

دريا
May 11th, 2004, 17:01
-شركت سرمايه‌گذاري با سرمايه باز:
صندوق سرمايه‌گذاري با سرمايه باز در قالب يك شركت سرمايه‌گذاري تاسيس مي‌شود. تعداد سهام و ميزان سرمايه اين شركتها متغير است و شركت موظف به بازخريد سهام به قيمت ارزش خالص دارايي مي‌باشد. اين شركت پول دريافتي از سهامداران را در يك مجموعه دارايي‌هاي مالي – باتوجه به اهداف شركت – سرمايه‌گذاري مي‌كند و با فروش سهام شركت به عموم، منابع مالي شركت را افزايش مي‌دهد و آن را مجدداً صرف خريد دارايي‌هاي مالي جديد نظير سهام، اوراق قرضه و ساير ابزارهاي مالي موجود مي‌كند و به اين ترتيب بر ميزان سهام و سرمايه شركت افزوده مي‌شود و اين فرايند ادامه دارد .بنابراين بسته به تقاضاي خريد و فروش اين اوراق و يا همچنين افزايش و يا كاهش ارزش اوراق بهادار موجود در پرتفو ،سرمايه شركت افزايش يا كاهش ميابد . چنين شركتي نيازمندمديريت‌مالي‌قوي وفعال مي‌باشد.
- شركت سرمايه‌گذاري با سرمايه ثابت:
اين شركت نيز از منابع مردم اقدام به خريد دارايي‌هاي مالي موجود در بازار پول و سرمايه مي‌كند. برخلاف شركت‌هاي با سرمايه باز تعداد سهام شركت ثابت است و سهام آن قابل بازخريد نمي‌باشد. به بياني ديگر اين شركتها تعداد سهام مشخصي را منتشر و به عموم عرضه مي‌كنند و پس از مرحله پذيره‌نويسي اوليه، خريد و فروش سهام اين شركتها تنها در بازار اوراق بهادار امكان‌پذير است. نكته مهم آنكه قيمت سهام اين شركتها براساس تقاضاي بازار تعيين مي‌شود و لذا قيمت مي‌تواند كمتر و يا بيشتر از ارزش خالص دارايي باشد.

دريا
May 15th, 2004, 13:20
فرآيند شكل گيري صندوقهاي سرمايه گذاري مشاع :
تنظيم قرارداد: ابتدا قراردادي ميان حامي و امين تنظيم مي شود كه براساس آن مسئوليتها ،حدود وظايف و منافع آنها (حق الزحمه ) مشخص مي شود .
سپرده گذاري : اصولا حامي براساس پيش بيني خود از استقبال سرمايه گذاران در اين طرح ، نسبت به خريد و جمع آوري تعدادي از اين اوراق بهادار اقدام مي كند . در روز سپرده گذاري اوراق بهادار خريداري شده و يا قرارداد خريد اين اوراق به همراه هر برنامه بيمه اي ديگر و ... توسط حامي درصندوق گذاشته مي شود. در ازاء اين حامي اوراق مشاع صادره اين اوراق بهادار را نزد خود نگهداري مي كند تا در زمان فروش از طريق پذيره نويسان به خريداران تحويل دهد .
ارزيابي : ارزش اوراق بهادار موجود در سبد داريي مورد نظر يك روز قبل از تاريخ سپرده گذاري توسط ارزياب ارزيابي و مورد تآييد قرار مي گيرد .
پذيره نويسي : تعدادي از پذيره نويسان توسط حامي انتخاب و پس از توجيه سودآوري پذيره نويسي اوراق در بين آنها جهت فروش به عموم توزيع مي شود .

دريا
May 15th, 2004, 13:29
اركان صندوق :
الف)حامي يا سپرده‌گذار :
شركت و يا مجموعه‌اي از شركتها كه سازماندهي و بطور كلي مديريت اداري اين صندوق را به عهده مي‌گيرند ”حامي“ صندوق ناميده مي‌شوند. حامي صندوق اصولا يك شركت مديريت سرمايه گذاري است و غالبا يك شركت مادر مي باشد .
حامي با استفاده از خدمات مشاوره مالي شركت خود و يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر تركيب مناسب و متنوعي از داراييها را با توجه به نوع و هدف صندوق انتخاب و نسبت به خريداري آن اقدام مي‌كند. به عبارتي قبل از پذيره نويسي حامي لازم است سرمايه اوليه اي را براي خريد مقدار مشخصي از اوراق بهادار فهرست شده فراهم كند .
مسئوليتها و وظايف حامي :
1) پذيره‌نويسي اوراق پيشنهادي، ايجاد صندوق و تقبل هزينه‌هاي سازماني آن .
2) خريداري و گردآوري اوراق بهادار سبد مورد نظر .
3) نگه‌داري اسناد و مدارك دارندگان اوراق و هم‌چنين گوشزد كردن به امين جهت نظم و ترتيب دادن به اوراق بهاداري كه براي تامين منابع لازم براي بازخريد لازم است فروخته شود.
4) پرداخت هزينه‌هاي ايجاد صندوق(ً كليه هزينه‌هاي مربوط به سازماندهي صندوق و انتشار اين اوراق شامل هزينه‌هاي چاپ، قانوني، ثبت و حسابداري )
5) حفظ بازار ثانويه براي اوراق مشاع در صورت لزوم.
6) انجام كليه ثبت هاي حسابداري اقلام ترازنامه و سود و زيان .
ب) امين :
امين صندوق طبق قانون اصولاً يك بانك مي‌باشد كه بايد واجد شرايط خاصي از نظر استقلال، حداقل پايه سرمايه تعيين شده و ... باشد. امين صندوق وظايف و مسئوليتهاي زير را به عهده دارد:
1) تاييد مالكيت ‌دارندگان‌اوراق‌ و با صدور گواهي‌كه نشان‌دهنده مالكيت‌وسهم‌ هردارنده‌اوراق است .
2) نگهداري اوراق بهاداروجمع‌آوري كوپن‌هاي سود اوراق
3) ارسال چك براي دارندگان اوراق بابت سهم آنها از درآمد صندوق
4) كسب اطمينان از جهت پرداخت كليه هزينه‌هاي صندوق.
5) تهيه‌گزارش‌سالانه براي‌آگاهي‌دارندگان‌اور ق ازوقايع‌خاص پيش‌آمده و وضعيت صندوق و هم چنين جوابگويي به سؤالات آنها و افشائ كليه اطلاعات مربوط به صندوق .
6) اطمينان از صحت محاسبه قيمت اوراق بر اساس خالص ارزش دارايي .
7) نظارت بر عمليات صندوق از نظرتطابق آن با اساسنامه و كليه قوانين و مقررات ناظر بر صندوق .
8) گزارش دهي به سازمان نظارت كننده بر صندوق .
ارزياب:
ارزياب مسئول ارزشيابي سبد اوراق بهادار صندوق مي‌باشد. اصولاً اين ارزيابي در طي دوره فروش اين اوراق هر روزه و پس از آن متناوباً صورت مي‌گيرد.

دريا
May 23rd, 2004, 10:56
شركتهاي سرمايه گذاري با سرمايه باز


تاريخچه پيدايش اين صندوقها به قرن نوزدهم در اروپاو بطور خاص انگلستان برميگردد . The Foreign Colonial Government Trust اولين صندوقي بود كه در سال 1868 در لندن ايجاد شد.
تا سال 1920 در امريكا اغلب افراد طبقه متوسط جامعه تمايل داشتند پس انداز خودرا يا دربانكها نگهداري كنند و يا مستقلا به خريد سهام يك شركت خاص اقدام نمايند ؛ و سرمايه گذاري در بازار سرمايه فقط به طبقه ثروتمند جامعه اختصاص داشت .
از سال 1924 با ايجاد تراست ماساچوست و سرمايه گذاري در 45 سهام مختلف به ارزش 50000دلار اولين شركت سرمايه گذاري با سرمايه باز ايجاد شد. كه ميتوان گفت انقلابي را در سرمايه گذاري و شركتهاي سرمايه گذاري ايجاد كرد .
رفته رفته با توسعه اين صندوقها و همراه آن بحران شديد بازار بورس در سال 1929 و بحران شديد اقتصادي لزوم وضع قوانيني براي حمايت از سرمايه گذاران و قانونمند كردن بازارهاي مالي واوراق بهادار ديده شد.
صنعت سرمايه گذاري مالي مشترك در دهه هاي اخير رشد بي سابقه اي را تجربه كرده است . بويژه در دهه 90 بواسطه افزايش شديد ارزش داراييهاي مالي در كشورهايي نظير امريكا و از طرفي هزينه فرصت پايين چنين نوع سرمايه گذاري(خصوصا براي سرمايه گذاران كوچك) اين صنعت هم از نظر حجم داراييه و هم تعداد مشتريان شديدا متحول شد . به عنوان مثال در امريكا در انتهاي سال 2000 بيش از 7100 شركت سرمايه گذاري مشترك اوراق قرضه و سهام با حجم كل دارايي معادل 12/5 تريليون دلار ايجاد شدند و اگر شركتهاي سرمايه گذاري بازار پول را نيز به آن اضافه كنيم ،اين تعداد به چيزي حدود 8200 و دارايي آن به بيش از 6.97 تريليون دلار ميرسد .علاوه بر مزاياي خاص اين شركتها عامل مؤثر ديگر بر رشد اين شركتها بكارگيري آنها در انواع خاصي از صندوقهاي بازنشستگي ميباشد .
در حال حاضر شركتهاي سرمايه گذاري در امريكا پس از بانكها و نهادهاي سپرده پذير دومين مؤسسه مالي از نظر حجم داراييها به شمار مي آيند .

ماهيت شركتهاي سرمايه گذاري با سرمايه باز :

واسطه هاي مالي هستند كه منابع مالي افراد و شركتها را با هم جمع كرده و آنها را در سبد متنوعي از داراييهاي مالي نظير سهام ،اوراق قرضه و ابزارهاي بازار پول سرمايه گذاري ميكنند . اين شركتها (ويا صندوقها ) همواره آماده بازخريد سهام شركت از سهامداران و هم چنين عرضه سهام جديد به متقاضيان هستند .
اين شركتها همانند ديگر واسطه هاي مالي نظير بانكهاي تجاري ، شركتهاي بيمه و صندوقهاي بازنشستگي با فروش محصولات مالي خود به اشكال مختلف سرمايه گذاري – نظير حسابهاي سپرده ، سهام شركتهاي سرمايه گذاري با سرمايه باز, …- منابع لازم سازمانهاي دولتي ،شركتها ، خانوارهاي متقاضي وام و ... را تأمين مي كنند .در واقع اين واسطه ها داراييهاي نقد مشتريان خود را به شكل اوراق بهادار و يا وام تبديل مي كنند .
صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك نقش قابل توجهي را در تصميم گيري سرمايه گذاري اقشار جامعه ايفاء مي كنند . هم چنين اين صندوقها و حجم فعاليت ان تأثير بسزايي بر بازار سرمايه دارد كه طبيعتا هر چه سهم اين صندوقها از كل داراييهاي مالي اين بازار بيشتر باشد، اين نقش بيشتر خواهدبود.


مزايا :

1- اين صندوقها فرصتهاي مناسبي را براي سرمايه گذاران خرده پا (كوچك) با سرمايه كم براي سرمايه گذاري در مجومعه متنوعي از اوراق فراهم مي آورد .
2- استفاده از صرفه هاي مقياس در كاهش هزينه هاي معاملات و كميسيون نسبت به زماني كه شخص به تنهايي به خريد اين اوراق اقدام ميكند .
3- تنوع اوراق موجب كاهش ريسك سرمايه گذاري در اوراق بهادار خواهد شد ، به گونه اي كه با تركيب مناسبي از اورق ضرر برخي اوراق با سود برخي ديگر جبران ميشود .
4- اين صندوقها از تجمع داراييهاي مالي بازار ثانويه در دست گروه معدودي از سرمايه گذاران كلان در اين بازارها جلوگيري كرده و ميتواند بعنوان عاملي جهت هموارتر نمودن نوسانات بازار در نتيجه بروز عرضه وتقاضاي كاذب ناشي از سياستهاي سوداگران اين بازار را فراهم نمايد .


ساختار هزينه :اين شركتها از نظر نوع هزينه ها به دو دسته صندوقهاي با هزينه سربار و بدون هزينه سربار تقسيم ميشوند . صندوقهاي با هزينه سربار اصولا كميسيون بالايي – حدود 5/8 % - را بابت فروش سهام از مشتري دريافت مي كنند . اگرچه در قبال آن خدمات مشاوره اي سرمايه گذاري خاصي را متناسب با شرايط خاص هر سرمايه گذار ارائه مي دهند . اين هزينه ها يكبار و براي هميشه دريافت ميشود .
گروه ديگر اين شركتها هيچگونه هزينه سرباري دريافت نمي كنند و در مقايسه با شركتهاي قبلي مورد استقبال بيشتر قرار گرفته است بطوريكه در امريكا سهم اين شركتها از 30% در سال 1979 به60% در سال 2000 رسيده است و به نظر ميرسد اين روند افزايشي ادامه داشته باشد . اين امر باعث شده كه بسياري از شركتهاي با هزينه سربار نرخ كميسيون را به حدود 5/3 –3 %كاهش دهند .
انواع صندوق :

شركتهاي سرمايه گذاري متفاوتي با اهداف سرمايه گذاري متفاوت وجو دارند . هدف سرمايه گذاري هر صندوق در متن قرارداد آن قيد ميشود . بطور كلي اين صندوقها را از نظر نوع سرمايه گذاري ميتوان به 4 گروه اصلي صندوقهاي سهام ،اوراق قرضه ، چند منظوره و بازار پول تقسيم كرد . به جز صندوقهاي بازار پول كه عموما كوتاه مدت ميباشند ديگر صندوقها اصولا ماهيتي بلند مدت دارند .در هريك از طبقه بندي هاي مذكور طيف وسيعي از صندوقها با اهداف گوناناگون و تمركزبر بخشهاي يا كشورهاي خاص و ... وجو دارند . برخي از آنها بسيار ريسك پذير بوده و به دنبال بيشترين بازده در كوتاه مدت ميباشند ، برخي ديگر به دنبال منفعت ناشي از افزايش سرمايه در ميان مدت و بلند مدت ميباشند ،برخي ديگر به دنبال كسب يك درآمد ثابت و مشخص ادواري هستند و ...

ساختار صندوق :

اين شركتها ميتوانند در قالب يك شركت و يا يك تراست تجاري ايجاد شوند. با خريد سهام منتشره اين صندوق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي منابع نقدي بدست آمده مجددا صرف سرمايه گذاري در خريد داراييهاي مالي جديد متناسب باهدف صندوق ميشود و به اين ترتيب بر حجم صنوق و سرمايه آن افزوده ميشود .
اين شركنها اصولا مديريت برون سازماني دارند . در واقع اين شركتها داراي كاركنان زياد به شكل سنتي نميباشند اين شركتها اصولا فعاليتهاي خاص خود را ازجمله بازاريابي ،توليد ،حسابداري ، مديريت و ... در قالب قراردادهاي مختلف انجام ميدهند.
سهام داران اين شرکت ها ـ برخلاف دارندگان اوراق مشاع در صندوقهاي سرمايه گذاري مشاع وهمانند سهامداران ديگر شركتها ـ اين سهامداران نيز از حق رأي برخوردارند ؛ ازجمله حق انتخاب مديران . هم چنين تغيير در اهداف صندوق و سياستهاي كلي بايد با نظر موافق اكثريت سهامداران صورت گيرد .

دريا
June 5th, 2004, 13:35
به نقل از irbourse آيين نامه تشكيل سبد سهام در آستانه تصويب نهايي در شورا بورس قرار دارد.
لطفا به پيوست ويرايش چهارم را بخوانيد و انتقادات خود را بفرماييد . آيا اصلاحات لازم برروي آن صورت گرفته است ؟ تبعات مثبت و منفي ان چيست ؟ آيا به عمق بازار سرمايه كمك مي كند؟ و... آيا با توجه به عمق بازار سرمايه در شرايط كنوني تشكيل اين سبدها مي تواند موثرباشد؟؟؟؟؟؟

yaser_rashidi
June 9th, 2004, 10:26
ايرادهاي قانوني سبد سهام

سبد سرمايه گذارى به پيش نياز هاى قانونى است كه در روزنامه ها از آن ذكرى نشده. آئين نامه سبد سهام در ماده ۳۱ قانون راه اندازى بورس نمى گنجد.

در عمل اين آئين نامه باعث به هم زدن مقدرات حقوق مدنى راجع به شركت است كه بايد با حكم قانونى باشد كه توسط مجلس به تصويب مى رسد، نه آئين نامه اى كه بورس و هيأت وزيران بخواهد به تصويب برساند و اساساً مبنا و مجوز قانونى تصويب آن به وسيله شوراى بورس روشن نيست. اگر قرار شد قانونى در اين خصوص تدوين شود بايد سبد اوراق بهادار را يك نوع شركت بدانند كه از بعضى مقررات حقوق مدنى خارج است.

كافى است به ماده ۵۷۷ قانون مدنى مراجعه و ضرورت اثبات اين كه شريك، مرتكب تعدى و تفريط شده را براى مسئوليت او مطرح كنيم يا ماده ۵۸۶ قانون مدنى كه به حق شركا براى برهم زدن شركت در هر زمان تأكيد مى كند و آئين نامه خلاف آن را مقرر نكرده است.

برگه مشاركت به عنوان سند با نام را اگر بخواهيم در كار اوراق بهادار تعريف كنيم دچار خطاى مشهود خواهيم شد. اوراق بهادار قابل معامله در قانون تجارت در نهاد قانون ۲۴ و ۵۱ و ... معرفى شده است. در قانون بورس هم اوراق بهادار را سهام شركت ها واريز نامه اوراق مشاركت و اوراق قرضه مى دانيم در آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاى مستقيم هم اوراق بهادار شخصى است.

ملاحظه مى كنيد كه برگه مشاركت فاقد و جاهت قانونى است و اساساً نقل و انتقال آن در مراجع قضايى و مالياتى كشور مردم را دچار سرگردانى خواهد كرد. توجه من صرفاً تعمق بيشتر و اقدام اجرايى در مورد سبد سهام است كه مردم به اندازه كافى گرفتار هستند و حاضر به تقبل اين نوع اقدامات غير علمى نيستند.

حسين محمديان، كارشناس حقوقى

دريا
July 14th, 2004, 13:30
به نقل از pars news

اتمام بررسي آيين نامه سبد سهام

پارس نيوز: در جلسه کميته فرعي شوراي بورس، مراحل تصويب آيين نامه سبد سهام به پايان رسيد.

به گزارش ايران بورس در ادامه اين جلسه كه عصرروز گذشته تشكيل شده بود، مقرر شد كه طي جلسه آتي شوراي بورس، موضوع تصويب نهايي اين آيين نامه مورد بررسي قرار گيرد.

گفتني است بر اساس اين آيين‌نامه، در اجراي بند ب مادة 95 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 مجلس شوراي اسلامي، به منظور مشاركت گسترده‌تر مردم در بازارهاي سرماية كشور، مديريت منطقي ريسك براي سرمايه‌گذاران در اين بازار و نيز غيرمستقيم كردن سرمايه‌گذاري شهروندان غيرحرفه‌اي در بازار سهام، سبدهاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار تشكيل مي‌شود.

سبد اوراق بهادار، مجموعة داراييهاي مالي است كه از محل وجوه حساب سبد اوراق بهادار خريداري شده، و طبق مقررات اين آيين‌نامه اداره خواهد شد.

هدف ازاجراي اين طرح جلب سرمايه گذاراني است که اطلاعاتي کافي در باره بورس ندارند تا بتوانند با خريد سبدي متشکل از سهام شرکت هاي مختلف سرمايه خود را در مقابل خطرات ناشي از کاهش قيمت ايمن کنند.

اين طرح براي کاهش ريسک سرمايه‌گذاران غيرحرفه اي تهيه شده و به گفته حسين عبده تبريزي، دبيرکل بورس، مهمترين طرحي است که در بورس اجرا خواهد شد

torab
June 19th, 2010, 20:45
با سلام موضوعات مطرح شده متنوع بود وقابل استفاده 0ولی اگر شخص متقاضی خرید اوراق بتواند با حس درونی واطلا عات به دست امده از منابع مختلف به جای خرید چند سهم ضعیف به عنوان سبد با یک یا دو مورد قوی ومطرح کار کند زودتر نتیجه مگیرد .با تشکر نوربخش

سهامدار جزء
June 20th, 2010, 01:08
با سلام موضوعات مطرح شده متنوع بود وقابل استفاده 0ولی اگر شخص متقاضی خرید اوراق بتواند با حس درونی واطلا عات به دست امده از منابع مختلف به جای خرید چند سهم ضعیف به عنوان سبد با یک یا دو مورد قوی ومطرح کار کند زودتر نتیجه مگیرد .با تشکر نوربخش

اشتباه شما در عدم محاسبه ریسک غیر سیستماتیک است. ضمناً استفاده از حس درونی در اکثر اوقات محکوم به شکست است.