PDA

View Full Version : واردات تراكتور از هند


زنجاني
April 15th, 2004, 13:27
در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ ۲۵/۱/۸۳ امده است : از اين پس تراكتورهاي هندي طي قراردادي كه بين يك شركت هندي و يك شركت خصوصي ايراني بسته شده است به ايران وارد ميشود .
قطعات با تعرفه ۱۵٪ وارد ميشود و در ايران مونتاژ ميگردد .
يك مقام هندي گفت در سال اول حدود ۲۰۰۰ تراكتور وازد ميگردد .