PDA

View Full Version : سؤالاتي كه اغلب پرسيده ميشود


Farrokh
October 1st, 2004, 00:22
همانطور كه در اغلب سايت ها معمول است ، پيشنهاد ميگردد كه صفحه ای جهت سؤالاتي كه توسط مراجعين اغلب پرسيده ميشود (FAQ) اختصاص و به آن سؤا لات پاسخ داده شود.

Reza
October 1st, 2004, 20:10
با تشكر از پيشنهاد شما، در آينده نزديك بخش مورد نظر شما ايجاد خواهد شد.

blacky
October 24th, 2004, 00:57
ايني كه شما ميگين منظورم FAQ سوالات مربوط به استفاده و نحوه استفاده از فرومه