PDA

View Full Version : بانك اقتصاد نوين


Reza
June 21st, 2004, 00:37
بررسى وضعيت اقتصاد نوين در بورس

ايران بورس: هفته گذشته سهام بانك اقتصاد نوين به شدت مورد توجه فعالان بورس قرار گرفت به نحوى كه طى يك روز معاملاتى قيمت هر سهم بانك به نحوى غيرعادى و بدون تناسب منطقى با سود پيش بينى شده و ميزان سرمايه اين شركت از مرز ۱۰هزار ريال گذشت. با توجه به ابطال اين معاملات و بسته شدن نماد معاملاتى بانك اقتصاد نوين، در گفت وگويى با نظام الدين ناظم زاده، مدير عامل بانك اقتصاد نوين، وضعيت كنونى و چشم اندازهاى آتى سودآورى اين بانك را مورد بررسى قرار داديم.

• در بازار گفته مى شود كه اخيراً موفق به گرفتن يك خط اعتبارى ارزى ۲۵۰ ميليون دلارى از موسسه ICD وابسته به بانك توسعه اسلامى شده ايد آيا اين خبر صحت دارد؟

خير. ما اخيرا تفاهم نامه اى با ICD كه موسسه اى وابسته به بانك توسعه اسلامى است در مورد همكارى هاى فى مابين داشته ايم. اما هيچ گونه توافقى براى اخذ خط اعتبارى انجام نشده است.

• تناسب بين قيمت سهام بانك اقتصاد نوين و ساير بانك هاى خصوصى حاضر در بورس را چه گونه مى بينيد؟

قبل از برگزارى مجمع بانك اقتصاد نوين، اين بانك ۲۵ ميليارد ريال سرمايه منقسم به ۲۵۰ ميليون سهم داشت كه براساس مجمع فوق العاده مورخ ۷ خرداد ماه مقرر شده كه اين سرمايه به ۵۰۰ ميليارد ريال افزايش يافته و سپس طى ۴ سال و براساس تصميمات هيات مديره سرمايه بانك به ۲۵۰۰ ميليارد ريال افزايش يابد. براساس سرمايه جديد ۵۰۰ ميليارد ريالى و EPS جديد بانك كه ۴۵۷ ريال به ازاى هر سهم و سود نقدى آن هم ۳۹۹ ريال است مى توان برآوردى از قيمت سهام بانك اقتصاد نوين پيدا كرد. بديهى است كه تناسب بين قيمت هر سهم بانك اقتصاد نوين، در مقايسه با بانك هاى ديگر، نيز بايد نسبت به EPS هر كدام سنجيده شود.

• آيا پيش بينى مى كنيد بانك اقتصاد نوين پيش بينى سود هر سهم خود را در سال مالى جارى تعديل كند؟

ممكن است به صورت طبيعى چند درصد تغيير در EPS پيش بينى شده تا پايان سال به وجود آيد و اين كاملاً طبيعى است، اما سهامداران نبايد انتظار تغيير عمده و قابل ملاحظه در EPS را داشته باشند. نكته بسيار مهمى كه سهامداران محترم بانك بايد به آن توجه داشته باشند اين است كه براساس ضوابط بانك مركزى بانك ها مى توانند حداكثر ۵/۳ درصد مانده سپرده هاى خود را به عنوان حق الوكاله محسوب نمايند و كليه منابع درآمدى بانك به جز ۵/۳ درصد حق الوكاله مزبور متعلق به سپرده گذاران است.

• علت افزايش سرمايه اخير بانك و برنامه هاى گسترده اى كه براى افزايش سرمايه طى سال هاى آتى داريد چيست؟

بر اساس مقررات بانك مركزى، حيطه عملياتى بانكدارى، به ويژه در بانك هاى خصوصى، ضرايب مختلفى از پايه سهام است به عنوان مثال، گسترش فيزيكى شبكه بانكى و يا خريد املاك ضريبى از پايه سرمايه است، اعطاى تسهيلات به شخصيت هاى حقوقى يا هلدينگ ها تابعى از ضريب پايه سرمايه است. لذا بانك هاى خصوصى با رشدى كه در سال هاى اوليه داشته اند خيلى سريع اين سقف ها را پر كرده اند و به ناچار بايد به افزايش سرمايه مبادرت كنند. در اين زمينه، بانك اقتصاد نوين قصد دارد طى چهار سال سرمايه خود را به ۲۵۰۰ ميليارد ريال افزايش دهد. افزايش سرمايه از مبلغ ۲۵۰ ميليارد ريال به مبلغ ۵۰۰ ميليارد از محل سود تقسيم شده و آورده نقدى سهامداران همزمان با برگزارى مجمع عمومى فوق العاده انجام پذيرفته است. افزايش سرمايه از مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال به مبلغ ۲۵۰۰ ميليارد ريال نيز ظرف چهار سال آينده در اختيار هيات مديره قرار گرفته است.

Reza
June 27th, 2004, 15:59
۳ برابر شدن قيمت سهام اقتصاد نوين

گروه بورس: قيمت سهام بانك اقتصاد نوين طي شش ماه فعاليت اين نماد در بورس اوراق بهادار تقريبا سه برابر شد.

به گزارش ايلنا بانك اقتصاد نوين براي سال مالي منتهي به 30/12/83 سود خود را در تاريخ‌16/2/83 با سرمايه 250 ميليارد ريال، مبلغ 168 ميليارد و 750 ميليون ريال و در تاريخ 25/3/83 ، با سرمايه 500 ميليارد ريال مبلغ سود خود را 199 ميليارد و 500 ميليون ريال پيش بيني كرد.

بنابر اين گزارش اين نماد بورسي براي سال مالي منتهي به 29/12/82 پيش بيني EPS خود را در

تاريخ هاي 25/3/83 ، 16/2/83 ، 19/12/82 و 18/11/82 مبلغ 371 ريال اعلام كرده بود كه مبلغ 369 ريال تحقق يافته است.

بر اين اساس، سهام اين بانك در آخرين روز مبادلاتي در هفته گذشته به قيمت 9 هزار و 926 ريال رسيد كه اين افزايش بر اساس16/2 درصد معادل 210 ريال رشد قيمت به دست آمد. طي اين روز كاري 86 هزار سهام اين شركت توسط 10 نفر و طي 20 نوبت به ارزش 886 ميليون ريال مورد مبادله قرار گرفت.

همچنين P/E اين شركت در اين روز 88/24 اعلام شده و اين در حالي است كه از تاريخ 15/11/82 (اولين مبادله سهام اين بانك در بورس اوراق بهادار) تا كنون، تعداد 31 ميليون و 40 هزار و 777 سهم آن توسط 3 هزار و 803 نفر و طي 7 هزار و 965 نوبت ، به ارزش 188 ميليارد و 704 ميليون ريال مورد داد‌و‌ستد واقع شده است.

بنابر اين گزارش، در تاريخ 19/12/82P/E شركت 09/15 و در تاريخ 25/3/83 اين شاخص به 31/23 رسيده است.

همچنين، P/E شركت در تاريخ 16/2/83 به 59/9 دست يافت.

دنياي اقتصاد

شهريار
July 5th, 2004, 19:26
باسلام
شهريار قياسي از كرمانشاه :

برادر كوچكتان براين عقيده بوده و هست كه بانك اقتصاد نوين و بانك كارآفرين برادران دوقلو هستند زماني اين موضوع را براي دوستان مطرح كردم كه سهم نوين را ۵۰۰۰ريال خريدم و كمتر از ۱۵۰۰۰ريال نخواهم فروخت و يك بار هم تصميم گرفتم قبل از مجمع در محدوده ۱۰۰۰۰ريال بفروشم كه انصراف دادم و هنوز سهام بانك را دارم و قابل توجه بود كه امروز سير صعودي خود را شروع كرده است

همچنين سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر را زماني كه در محدوده ۳۵۰۰ ريال بود ستاره دنباله ي بهشهرها مي دانستم

با عرض پوزش كه مطالب طنز آلود است چرا كه يك لزت خاصي براي من دارد .

باآرزو ي سودآوري هرچه بهتر كليه عزيزان بينده .